BenimBlog.com - Turkce ucretsiz blog Bedava blog hizmeti
Benimblog.com satilikir / is for sale: info@anahaber.com
YEŞİL ERMENEK

 

Taşeli Haberleri

www.ermenekhaber.com

 

Ermenek Haber

Web Counters

Benim hakkımda

TAŞELİ'NİN İNCİSİ, TOROSLAR'IN GERDANLIĞI, KEKLİĞİN ANAVATANI, BİLLUR AKAR SULARI, YEMYEŞİLDİR DAĞLARI, ERMENEK ERMENEK GÜZEL ERMENEK, BİR ÖMÜRDE HİÇ OLMAZSA BİR DEFA GÖRMEK GEREK...KİMSENİN AHI KALMASIN SENDE ERMENEK...

Son yazılarım
Menü
Arkadaşlarım
  Baglantılarım


  36 sayfadan 8 . sayfa
  geri | ileri
  8/4/2006 - Ermenek Ulu Cami (Ulucami)

   

  Ermenek Ulu Cami (Ulucami)

  Ermenek'in bu en büyük camisinin içi tamamen değişmiş olduğu için, yalnız bugünkü haline ait bilgilerimiz mevcuttur.

  Şehrin diğer camileri gibi bunun da üstü düz toprak damla örtülüdür. İlk cami, Karaman Oğullarından Mehmet Bey tarafından 1302 de yapılmıştır.

  Cephelerinin değişmediği, yani dış duvarlarının muhafaza edildiği ve yalnızca ihtimal ki yanan veya zamanla kullanılmayacak kadar eskiyen iç kısmı iki sıra kârgir kemer ilâve edilip, kuzey nef'e bugünkü galeri kısmı yapıldığı ve tavanın da yenilenmiş olduğu söylenebilir. Bununla beraber geleneğe kuvvetle bağlı olduğunu gördüğümüz bu yerde, ahşap kısımlarının ilk camide olduğu gibi yapıldığını kabul etmek makûl geliyor. Dört köşe ağaçlarla kirişleme tavan, Karaman Oğulları'nın sadelik anlayışlarına ve bunların diğer yapılarındaki inşa tarzlarına çok uyuyor. Galerinin, yer yer cesaretle dışarı taşan cumbaları hacmin yeknesaklığını gideriyor.

   

  KAYNAK: osmanlimedeniyeti.com 'dan iktibas edilmiştir.

   

  Anadolu Beylikleri Karamanoğulları Beyliği

  KARAMAN OĞULLARI BEYLİĞİ

  Son tetkiklere göre Karaman aşiretinin, Oğuzlar'ın Salur veya Afşar boylarından birisine mensup oldukları hakkında iki rivayet vardır. Birinci Alâüddin Keykubad Türkmen aşiretlerini Rum ve Kilikya hudutlarına yerleştirdiği sırada 1228 senesinde de Kilikya Ermenilerinden aldığı Ermenâk (Kamerüddin ili) taraflarına da Karaman aşiretini yerleştirmişti. Bu tarihte Karaman aşiretinin beyi Sadeddin oğlu Nûre Sofi adında Babalîlerden birisi idi. Bu aşiret on üçüncü asrın sonlarına doğru yani Anadolu Selçuk Devletinin çöküntüye başladığı sıralarda mühim rol oynamış, gerek Ermeni kıralları ve Moğollarla ve gerek Moğollarla beraber hareket eden Selçuk kuvvetleriyle kanlı çarpışmalar yapmışlardır.

  Nûre Sofi denilen Karaman beyinden sonra oğlu Kerimüddin Karaman aşiret beyi olup Dördüncü Kılıç Arslan' tarafından kendisine Ermenâk tarafları dirlik yani tımar olarak verilmiş ve kardeşi Bonsuz da Selçuk hükümdarının sarayında Candar yani muhafız olarak vazifelendirilmiştir (654 H./1256 M.).

  Kerimüddin Karaman, Selçuk ailesi arasındaki ihtilâflardan istifade ederek nüfuzum arttırmış, hattâ Konya üzerine yürümüş ise de muvaffak olamayarak mağlup olmuş ve kardeşleri Zeynehhac ile Bonsuz yakalanarak îdam edilmişlerdir. Karaman'ın 660 H./1262 M. de vefatı üzerine Rükneddin Kılıç Arslan bunun oğullarını Gevele kalesine hapsetmiş ise de vezir Muinüddin Süleyman Pervâne'nin müdahalesiyle serbest bırakmış ve bunlar yine babalarının Ermenâk timarına sahip olmuşlar ve büyükleri olan Şemseddin Mehmed Bey Karaman beyi olmuştur.

  Mehmed Bey, moğollarla çarpışmış iki defa onları bozmuş ve Konya'yı zabt ederek Selçuk hanedanından olduğunu iddia ettiği Giyasüddin Siyavüş adında birisini —ki Selçuknâme-lerde tezyif yollu Cimrî denilmektedir— Selçuk hükümdarı ilân ederek Siyavüş adına para bastırıp kendisi de onun vezir ve kumandanı olmuştur (1277).

  Mehmed Bey, bundan sonra yine Moğol ve Selçuk kuvvetleriyle yaptığı bir müsademede maktul düşmüştür (1278).

  Mehmed Beyden sonra kardeşi Güneri Bey, Karaman beyi olarak Selçuk hanedanı arasındaki saltanat kavgalarında rol oynamış ve bu da 1300 senesi nisanında vefatına kadar Moğollarla onların nüfuzları altındaki Selçukîler ve Ermenistan kıraliyle mücadelede bulunmuştur.

  Güneri Beyden sonra Karaman beyliği kardeşlerinden Mahmud Beye geçmiş ve 1307 veya az daha sonra vefatı üzerine aile arasındaki birlik sarsılmış, Mahmud'un iki oğlu Bur-haneddin Musa ve Bedreddin ibrahim Beyler arasında ihtilâf çıkmış ve bu münasebetle Karaman beyliği üzerinde Memlûk sultanlarının tesiri görülmüştür. Bedreddin'den sonra yerine oğlu Halil bey Karaman beyi olmuştur. Halil bey'in 745H./1344 M. tarihli Larende vakfiyesine göre x bu tarihlerde hükümdar olduğu anlaşılıyor.

  Karaman oğulları, tlhanilerin Anadolu valilerine karşı cephe alarak 1314 de Konya'yı elde etmişlerdir. Anadolu beylerinin İl-hanilere karşı rabıtalarını temin etmek üzere 1314 veya 1316 senesinde2 Anadolu'ya gelmiş olan Beylerbeyi Emir Çoban, Konya'yı geri almış ve burası tekrar Karaman oğullarına geçmiş ise deDemirtaş720H./1320M. de Konya'yı zabtetmiş (Menakıb-ül-ârifin tercümesi 445), nihayet Anadolu valisi Demirtaş'ın Mısır'a. firarı üzerine Karaman oğulları serbest kalmışlardır (1327).

  Karaman beylerinden Halil Beyin oğlu olup biraderi Sey-feddin Süleyman beyin katlinden sonra 762 H./1361 M. de3 Karaman hükümdarı olan Alâüddin Ali bey, Osmanlılarla ilk münasebatta bulunan zattır. Zamanı vekayiinin tetkikinden, kendisinin faal, mücadeleci ve azim sahibi bir hükümdar olduğu anlaşılmaktadır. Alâüddin Ali Bey, 772 H./1370 M. den evvel1 Osmanlı hükümdarı Murad Hüdavendigâr'ın kızı Nefise Sultan diye tarihlerimizde yanlış olarak adı geçen Meek hatuni2 almış ve bu suretle iki devlet arasında akrabalık teessüs etmiş ise de Osmanlıların Anadolu'ya yayılarak kendi hudutlarına kadar dayanmalarından endişe eden Alâüddin Bey fırsat bularak bunu önlemeğe çalışmış ve bu yüzden iki devlet arasında muharebeler olmuştur.

  Osmanlılarla Karamanlılar arasında ilk muharebe, Murad Hüdavendigâr'ın, Hamidoğlu Hüseyin Beyden satın almış olduğu şehirlerden Akşehir, Yalvaç, Karaağaç, Beyşehri, Seydi-şehri gibi yerlerin Karaman hududu üzerinde bulunmaları sebebiyle Alâüddin Bey bundan kuşkulanarak bu taraflara taarruz edip Beyşehrı'ni almıştır. Bunun üzerine Rumeli'den Anadolu'ya geçen Sultan Murad ilk defa çetin bir muharebeden sonra Ka-ramanoğlu'nu mağlup ederek onu Konya'da muhasara etti ise de kızı Melek Hatun'un ricasiyle aldığı yeri iade ederek sulh oldu (788H./1286 M)3.

  1389'da Murad Hüdavendigâr'ın Kosova'da şehid olması ve yerine ge.çen oğlu Yıldırım Bayezid'e karşı Anadolu beylerinde Osmanlılar aleyhinde bir hareket belirmesi üzerine Osmanlı hükümdarı Anadolu'ya geçerek Batı Anadolu'da Saruhan, Aydın, Balat tarafındaki Menteşe beyliklerini ilhak eyledikten sonra Karamanoğlu'nu da mağlup ederek sulhe mecbur eylemiş (1390) ve daha sonra tekrar Osmanlı hududunu geçerek muahedeyi bozması üzerine Yıldırım Bayezid, Akçaçay muharebesinde Karaman ordusunu bozmuş ve Konya'ya kapanan Alâüddin Beyi orada yakalayarak öldürtmüş ve bunu müteakip Karaman beyliğinin pek çok yerlerini daha doğrusu Toros dağlarının kuzey kısmındaki memleketleri elde ederek bu beyliğe son vermiştir (800 H./1398 M).

  Alâüddin Beyin katlinden sonra harende yani Karaman'da onun iki oğlu ile zevcesi Melek Hatun'ı elde eden Yıldırım Bayezid bunları Bursa'ya göndermiştir, bu iki kardeş Ankara muharebesinin sonuna kadar Bursa'da kalmışlardır. Timur Han, Karaman beyliğini, Bursa'dan getirttiği Alâüddin Beyin büyük oğlu Karamanoğlu Mehmed Bey'e vermiştir (805 H./1402 M).

  Bu hâdiselerden sonra Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat mücadeleleri sırasında Karamanoğlu Mehmed Bey'in ve daha sonra oğlu İbrahim Beyin Osmanlılar aleyhine müthiş taarruzları ve hattâ Osmanlılara karşı Sırplar ve macarlarla ittifak gibi hareketleri varsa da bunlar Osmanlı vekayii kısmında gösterilmiş olup iki devlet arasındaki bu husumet o beyliğin tamamen ortadan kaldırılmasına kadar devam etmiştir.
  KAYNAK: osmanlimedeniyeti.com 'dan iktibas edilmiştir.


  Yorum Yaz :: Arkadaşına gönder

  9/1/2013 - Re:
  Yazar: BoyerKenya29
  Some specialists state that loan help a lot of people to live the way they want, because they are able to feel free to buy needed goods. Moreover, various banks present credit loan for different classes of people.

  Baglantı

  29/4/2013 - Re:
  Yazar: KelseyFigueroa25
  That's bad not to know if your academic paper is original. I am usually concentrated on the best stuff only. Hence, I use plagiarism checker to be sure that my paper is the best.

  Baglantı